Disclaimer en Copyright

Copyright, auteursrechten en disclaimer

01. Persoonlijk gebruik

Uitsluitend voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik mag de informatie op deze website worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of worden geprint. De informatie mag niet worden gewijzigd en er dient een copyright-tekst in elke kopie aanwezig te zijn. Deze copyright tekst is: “© Copyright Abraxax.com”. Copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten mogen niet worden verwijderd en de informatie mag niet worden gebruikt in andere werken of publicaties in welke vorm of medium dan ook.

02.Commercieel gebruik

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abraxax.

Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze website en alle direct gelinkte website aantreft bij Abraxax of zijn gelicenceerd aan Abraxax.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Abraxax.

Disclaimer

U kunt op basis van de opinies en adviezen zoals vermeld op deze website en het handelen daarna geen enkele aanspraak maken op een schadevergoeding. U dient altijd uw eigen gezonde verstand te gebruiken (Do Your Own Research DYOR) en meerdere visies te bekijken voor het opbouwen van een uw eigen persoonlijke keuze. De keuze is uiteindelijk aan u, u bent verantwoordelijk voor deze keuze en kunt Abraxax op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade als gevolg van uw handelen.